Zabezpieczenie dróg oddechowych przykłady.

Ocena użytkowników:  / 1

Witam, przedstawiam temat:
Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, dymami i mgłami toksycznymi.


Na przykładzie doboru ochrony dróg oddechowych do zagrożeń aerozolami toksycznymi, przedstawione są tematy wynikające z braku logicznego systemu działania w takiej sytuacji. Przedstawiona jest sugestia analizy "wskaźnika ochronności" jako fundamentalnego kryterium doboru wzorowanego na NIOSH Respirator Decision Logic.

 

1. KRYTERIA DOBORU OCHRON UKŁADU ODDECHOWEGO

Typowy problem z jakim spotykają się producenci i sprzedawcy ochron dróg oddechowych, to mail od zdesperowanego BHP-owca z pytaniem co ma zakupić dla konkretnego stanowiska pracy: malarza, galwanizera, spawacza, operatora maszyny rolniczej, odlewnika. Od wiedzy i doświadczenia klienta i od doświadczenia doradcy bardzo często zależy życie lub zdrowie pracownika.
Poziom tej wiedzy jest bardzo często niski, a poza tym przepisy i dostępne materiały informacyjne są często niejasne i niekonsekwentne.
Celem bieżącej prezentacji jest przedstawienie sposobu dobierania ochrony przed aerozolami toksycznymi i uczulenie zarówno sprzedawcy jak i odbiorcy} na ewentualne pułapki na tej drodze.

 

1.1. Podział ochron układu oddechowego

 

Wyróżnić możemy dwa typy (zapewnienia pracownikom świeżego powietrza do oddychania).
Można go zaopatrzyć w:
Maskę oczyszczającą powietrze.
Maskę oczyszczającą z dmuchawą.
Nad drugim przykładem nie będziemy się zatrzymywać bo, dysponując źródłem czystego powietrza pozostaje nam jedynie zastanowić się czy to źródło nosić na plecach, przy pasie, czy plątającym nogi w wężu zasilającym.
Interesuje nas pierwszy przypadek.

na wstępie ustalimy typy zagrożeń.


Może nim być:
1 Aerozole, areozol.
2 Pary i gazy substancji szkodliwych.
3 Aerozole oraz pary i gazy substancji szkodliwych.

 

Zajmiemy się zgodnie z wcześniejszym założeniem do aerozolami i sprecyzujmy jaki typ ochron dróg oddechowych można stosować:

1 Półmaski jednorazowe.
2 Maski ochronne zaopatrzone w filtry wymienne lub wielokrotnego użytku.

 

Te drugie mogą funkcjonować na zasadzie wymuszenia przepływu powietrza przez filtr :

 

  1. Oddechem pracownika
  2. Wentylatorem (dmuchawą)


W obu tych przypadkach możemy filtry umieścić w konstrukcji:

 

  1. Ustnika - krępujące i niewydajne rozwiązane.
  2. Półmaski
  3. Pełnej maski
  4. Poza maską, w połączeniu z wężem.

 

A ponad to, ochrony z wymuszonym obiegiem powietrza mogą być oparte o konstrukcję kaptura lub hełmu. Jak widać, decydującym elementem wszystkich tych ochron są filtry.

1.2. Podział filtrów

 

Podział przyjęty w Europie przewiduje trzy klasy filtrów:


P1 - filtr przeciwpyłowy, dla których NDS jest nie mniejszy od 2 mg/m3 (z wyłączeniem pyłów azbestu) 

 


P2 - filtr przeciwko pyłom, dymom i mgłom, dla których NDS jest nie mniejszy od 0,05 mg/m3 oraz pyłom azbestu
P3 - filtr przeciwpyłowy, dymom i mgłom, dla których NDS jest mniejszy od 0,05 mg/m3

 

 

Natychmiast po wprowadzeniu tej klasyfikacji zaczęły się kłopoty w oznaczaniu wyrobów tymi klasami. Aby zrozumieć jak szkodliwa może być ona dla potencjalnego klienta, trzeba przypomnieć jaki podstawowy parametr i jakimi metodami jest testowany przy definiowaniu klasy filtrów. Tym parametrem jest skuteczność filtracji. Bada się ją w Europie dwiema metodami:

Testem aerozolu chlorku sodu,
Testem mgły olejowej.

Pierwszy aerozol jest typowym aerozolem stałym: suche kryształki chlorku sodu zawieszone są w powietrzu. Zbadanie filtrów tym aerozolem odpowiada więc na kwestie jak sprawny będzie filtr przeciw aerozolom stałym (pyły i dymy).

Drugi aerozol jest charakterystycznym aerozolem ciekłym: kropelki oleju zawieszone są w powietrzu. Test filtrów tym aerozolem odpowiada więc na zapytanie, jak efektywny będzie filtr przeciw aerozolom ciekłym (mgła cieczy). Wymagane skuteczności dla poszczególnych klas znajduje się poniżej.

 

Klasa filtru

Wskaźnik filtracji aerozolu przy przepływie 95 dm3/min.

Wskaźnik filtracji aerozolu przy przepływie 95 dm3/min.

Opory przepływu przy przepływie

Opory przepływu przy przepływie

 

chlorek sodu

mgła olejowa

30 dm 3/min.

95 dm 3/min.

P1

maks. 20%

nie bada się

maks. 60 Pa

maks. 210 Pa

P2

maks. 6%

maks. 2%

maks. 70 Pa

maks. 240 Pa

P3

maks.0.05%

maks. 0.01%

maks. 120 Pa

maks. 420 Pa

 

Dane ze strony http://domtechnika24.pl/index.php/ochrona-ciala-czyli-bhp 

Na rynku ukazały się ostatnio bardzo skuteczne półprodukty filtracyjne, uzyskiwane z włókien sztucznych techniką wydmuchu w strumieniu gorącego powietrza (tzw. materiały pneumotermiczne). Istotnym mechanizmem filtracji jest w nich zjawisko oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy naładowanym materiałem filtracyjnym i przeciwnie naładowanymi cząstkami aerozolu. Filtry skonstruowane z tego materiału są bardzo wydajne gdy bada się je metodą chlorku sodu, szybko natomiast tracą swoje cechy filtracyjne gdy kropelki reozolu neutralizują ładunek na włóknach. Efekt ten uwidacznia się w teście mgły olejowej, ale dopiero w trakcie dłuższego badania.

Są na rynku filtry oznaczone jako P2 niewytrzymujące testu mgły olejowej.


Dla rozróżnienia, czy filtry nadają się jedynie do filtracji cząstek stałych (pyłów i dymów) czy także cząstek ciekłych (mgieł) wprowadza się obecnie oznakowanie rozróżniające podklasy: P2S dla pyłów i dymów oraz P2SL dla pyłów, dymów i mgieł. Co gorsza zaczyna sobie torować drogę na rynek dodatkowo podklasa P3S.


Dla zestawienia można podać, że USA konsekwentnie trzyma się swojej krajowej klasyfikacji filtrów i używa dodatkowych testów dla ich oceny. Klasy filtrów wg standardów USA to:

przeciwko pyłom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko dymom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko mgłom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko pyłom, dymom i mgłom o NDS mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko pochodnym radonu
przeciwko pyłom i mgłom zawierającym azbest.

 

1.3. "Wskaźnik ochronności"

Czy ukazana do tej pory informacja pozwala na dopasowanie ochrony układu oddechowego do jednoznacznego zagrożenia toksycznym aerozolem?
Nie, gdyż własności filtrów nie są do tego celu wystarczające. Istotna jest konstrukcja części twarzowej (maski, półmaski), a więc sprzętu kompletnego.

 

Toksyczny aerozol może przedostać się do dróg oddechowych na dwa sposoby:

 

1 Przenikając prze materiał filtracyjny
2 Przeciekając przez nieszczelności pomiędzy maską (półmaską) i twarzą.

 

Pierwszą drogę opisaliśmy, a więc możemy z dużą precyzją obliczyć ilość wnikającego aerozolu, znając jego postać i wyniki testów chlorku sodu i mgły olejowej. Ilość aerozolu wnikającego drugą drogą da się ocenić jedynie statystycznie, testując reprezentatywną grupę użytkowników przez badanie przecieku.
I tu uwaga zakładając półmaskę, panowie golimy twarz się dokładnie!! Z popularną obecnie brodą lub kilkudniowym zarostem nie można używać półmasek!!!

 

Zasadniczo szacuje się, że:

- Przez nieszczelności półmaski jednorazowej może wniknąć nie więcej niż: 5 % aerozolu – dla półmaski klasy P1, 4 % - dla półmaski klasy P2 i 0.95 % dla półmaski klasy P3
- Przez nieszczelności półmaski wielorazowej (części twarzowej) nie więcej niż 2 %
- Przez nieszczelności pełnej maski nie więcej niż 0,05 %

Jeśli doliczymy "przeciek" materiału filtracyjnego i "przeciek" części twarzowej to uzyskamy tzw. "przeciek całkowity". Jeżeli podzielimy 100 % przez tą wartość to osiągniemy krotność zmniejszenia stężenia przed i za maską czyli tzw. "wskaźnik ochronności".
Jeżeli przyjmiemy, że pod maską może być stężenie równe co najwyżej NDS, to wartość "wskaźnika ochronności" obliczy nam automatycznie maksymalną wielokrotność NDS w powietrzu poza maską.

 

Są to bez wątpienia liczby szacunkowe, brane z marginesu bezpieczeństwa dla większości klientów. Proszę zwrócić uwagą na słowo "większości". Jeżeli nie rozpatrzymy dopasowania danej maski (półmaski) do naszej twarz, to możemy być tę fatalną mniejszością. Apeluję dodatkowo zwrócić uwagę, że producent może poręczać większą ochronność maski, niż to wynika z granicznych wartości przecieków. Jeżeli producent zaręcza, że jego filtry P2SL mają skuteczność 99,9 %, a nie 94 % jak wymaga norma, to przyjmując, że np półmaska ma 2 % przecieku a filtr 0,1 % uzyskujemy wskaźnik ochronności:

100/(2+0,1) = 47,6 a nie 100/(2+6) = 12,5

Tak postąpiła firma "SECURA" ze swoim filtrem P2SL. Obecnie zastąpiony przez P3 pokazany na fotografii wyżej.

 

2. ROBLEMY PRAKTYCZNEGO DOBORU OCHRON UKŁADU ODDECHOWEGO

Aby wspomniany na wstępie producent lub dystrybutor ochron układu oddechowego mógł, bez najmniejszych niejasności wybrać dany model sprzętu musiałby od potencjalnego kontrahenta otrzymać przykładowo taki komunikat: "mam zagrożenie ołowiem w postaci dymu tlenku ołowiu o stężeniu 1 mg/m3".
W ten sposób klient określiłby:
rodzaj substancji toksycznej (ołów),
rodzaj i wielkość cząstek (cząstki stałe o rozmiarze submikronowym),
stężenie (1 mg/m3).


Sprzedawca znając NDS dla tlenku ołowiu (0,05 mg/m3) mógłby powiedzieć, że konieczna jest ochrona zmniejszająca to stężenie 20 razy.

W tym przypadku stosując półmaskę (2 % przecieku) ze standardowym filtrem (6 % przecieku) uzyskalibyśmy 12,5 krotne zmniejszenie stężenia. Nie zmieniając rodzaju ochrony (półmaska) ale stosując filtr o przecieku 0,1 % uzyskujemy 47,6 krotne obniżenie stężenia. Mamy więc opcję: zastosować standardowy filtr klasy P3 w pierwszym przypadku (0,01 % przecieku) i 49,8 krotne obniżenie stężenia o oporach początkowych 420 Pa lub filtr klasy P2SL o zwiększonej efektywności i oporach 180 Pa. W drugim przypadku osiągamy podwyższony komfort oddychania i niższe koszty ochrony.

 

Bardzo rzadko, możemy od potencjalnego klienta uzyskać tak drobiazgowego sformułowanie problemu. Częściej natrafiamy się z następującą informację: "pracuję w galwanizerni i mam 15 krotne przekroczony NDS dla chromu".


Reakcja na takie zapytanie wymaga już dużej wiedzy u sprzedawcy. Musi on wiedzieć w tym wypadku, w jakiej formie występuje chrom w powietrzu w galwanizerni. Znając rodzaj wykonywanych tam operacji musi on szukać ochrony przed aerozolem ciekłym. I znowu - jeżeli wybierze półmaskę ze standardowym filtrem P2SL to uzyska 12,5 krotne obniżenie stężenia; jeżeli założy standardowy filtr P3 - 49,8 krotne, a jeżeli filtr P2SL o przecieku 0,1 - 47,6 krotne.

 

Proszę zwrócić uwagę, że w obu tych wypadkach granicą wskaźnika ochronności dla filtrów o dużej efektywności (0,1 % lub 0,01 % przecieku) wymusza skuteczność dopasowania półmaski o wartości 2 % przecieku. Przekroczenie progu ok. 50 krotnego obniżenia stężenia wymaga użycia pełnej maski: (0,01 % przecieku filtr i 0,05 % maska) daje brzegową liczbę wskaźnika ochronności 1666). Jeszcze więcej wiedzy wymaga od sprzedawcy sformułowanie problemu: "pracują w lakierni i potrzebują ochrony układu oddechowego".

Jeżeli doświadczony dystrybutor nie zada w tej sytuacji serii dodatkowych pytań ustalających typ zagrożenia, to może przyczynić się nawet do wypadku śmiertelnego. Jeżeli nie mogąc sprecyzować szczegółów przeprowadzi następujące rozumowanie: chyba jest tam lakierowanie natryskowe, mamy więc zarówno aerozol ciekły lakieru w rozpuszczalniku organicznym oraz rozpuszczalniki organiczne w postaci par i gazów. Jedynym wyjściem jest w tej sytuacji zalecenie pełnej maski z wkładami chemicznymi typu A. Jeśli może otrzymać jakieś dane o występujących zagrożeniach może na podstawie osiągniętego wskaźnika ochronności polecić półmaskę z wkładami A1 i filtrami P2SL.

 

3. PODSUMOWANIE

Podstawowym kryterium doboru ochron są obecnie wytyczne wynikające z norm. W zakresie ochron przed aerozolami toksycznymi jedynie wytyczne to granica wartości NDS-ów dla poszczególnych klas filtrów (2 mg/m dla klasy P1, do 0,05 mg/m dla klasy P2 i poniżej 0,05 mg/m dla klasy P3).399

Takie "mechaniczne" kryteria, jak staraliśmy się wykazać, nie prowadzą do wyboru optymalnej ochrony. W naszej ocenie znacznie lepszym sposobem wyboru ochrony jest konsekwentne trzymanie się analizy "wskaźnika ochronności". Dalej lepszym sposobem jest wprowadzenie konsekwentnego systemu dobierania ochron do każdej sytuacji. Taką droga dobiera się ochrony w USA. Obowiązuje opublikowany dokument: NIOSH Respirator Decision Logic, który prowadząc potencjalnego użytkownika krok po kroku, naciska go do coraz bardziej skrupulatnego scharakteryzowania gatunku zagrożenia i do kolejnego odrzucania ochron, które w danej sytuacji nie spełniają swojego zadania.

Na podstawie Art dr. inż. Włodzimierza Piłacińskiego, inż. Jana Michalaka 

Praca z kluczami pneumatycznymi - BHP

Ocena użytkowników:  / 1

BHP w czasie użytkowania narzędzi pneumatycznych - Chicago Pneumatic i innych.

Pierwszą najważniejszą radą jest uniwersalna zasada:
Przeczytaj i zrozum instrukcje BHP dodane do narzędzi przed rozpoczęciem pracy i czynnościami serwisowymi. Powinieneś zrozumieć, że brak powyższych czynności podwyższa ewentualnego niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa. 

Założeniem firmy produkującej profesjonalne wkrętaki i pneumatyczne klucze zapadkoe ( Chicago Pneumatic, ), jest wytwarzanie sprzętu, który pomoże pracownikowi pracować bez ryzyka i efektywnie. Najistotniejszym elementem bezpiecznej pracy narzędzi i urządzeń jest przede wszystkim ich operator. Opanowanie i dobre algorytmy pracy są najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem.
Każda prawidłowo przygotowana instrukcja podkreśla najistotniejsze niebezpieczeństwa i zagrożenia, zatem trzeba ponadto przestrzegać środków ostrożności, ostrzeżeń oraz opisów zamieszczonych na narzędziach i w miejscu pracy. Pracownik powinien zapoznać się, zrozumieć i używać instrukcje BHP dołączane do każdego urządzenia - AMEN. 

Do operatora : Przeczytaj i postaraj dowiedzieć się jak działa urządzenie, nawet jeśli posiadasz już doświadczenie z podobnymi narzędziami. Dokładnie obejrzyj i sprawdź urządzenie przed użyciem. Postaraj się „poczuć” jego możliwości, ograniczenia, potencjalne ryzyko, jak pracuje i jak go zatrzymać. Czasem wyobraźnia pomaga zniwelować prawdopodobne ryzyko.

 


Podstawowymi, niebezpiecznymi czynnikami w miejscu pracy są:

 

1) Sprężone Powietrze

- Sprężone powietrze może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Nigdy nie kieruj przewodu ciśnieniowego w kierunku swoim lub innych osób, zwłaszcza dotyczy to oczu, uszu, okolic ust.
Pod żadnym pozorem nie „przedmuchuj” twarzy z kurzu i pyłów sprężonym powietrzem o nieznanym ciśnieniu. Zawsze kieruj wylot przewodu z dala od siebie i innych osób.
- Kontroluj czy przewody ciśnieniowe nie są uszkodzone lub luźne, wymień je jeżeli to konieczne zanim podłączysz narzędzie.
Bicie przewodu ciśnieniowego może spowodować poważne zagrożenie zdrowia.
- Rozłącz narzędzie z przewodu ciśnieniowego, kiedy nie jest używane, przed zmianą akcesoriów, zmianą nastawienia momentu lub naprawą.
- Nie przekraczaj wartości ciśnienia w celu podniesienia mocy narzędzia, może to spowodować zagrożenie zdrowia oraz skrócić „żywotność” narzędzia.
- Nie wkręcaj szybkozłączek do narzędzia, wibracje od bicia wężą pod ciśnieniem mogą spowodować jego uszkodzenie. Szybkozłączki zamontuj zawsze na końcu przewodu ciśnieniowego.
- W przypadku używania połączeń uniwersalnych wymaga się stosowania zawleczek blokujących, które zabezpieczają przypadkowe rozpięcie przewodu ciśnieniowego.
- Klucze pneumatyczne nie są przewidziane do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem, oraz nie są zabezpieczone izolacją odporną na wysokie napięcie. 

2) Zagrożenie uszkodzenia wzroku.

Cały czas chroń oczy, oraz twarz stosując odpowiednią maskę ochronną, każda praca stwarza potencjalne zagrożenie. 

3) Ryzyko związane z oddychaniem.
Praca narzędziem może powodować generowanie kurzu i pyłu, w tym wypadku zawsze stosuj maskę zabezpieczającą prawidłowe oddychanie.

4) Zagrożenie związane ze słuchem.
Pogorszenie słuchu, bule głowy i zmęczenie, może być spowodowane ciągłą pracą w warunkach o podwyższonym poziomie hałasu, w tym przypadku zawsze stosuj ochronniki słuchu. 

5) Zagrożenie związane z wibracjami.
Wydłużona praca narzędziem, które generuje wibracje może być szkodliwe dla stawów kończyn górnych i dolnych. W przypadku drętwienia, mrowienia lub bladnięcia skóry trzeba niezwłocznie przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem. 

6) Zagrożenie związane z niewłaściwym ubiorem.
Nie stosuj luźnej odzieży, która podczas pracy narzędziem lub akcesoriami wirującymi powoduje zagrożenie zaplątania się lub wciągnięcia materiału. Są to bardzo częste przyczyny fatalnych w skutkach wypadków: oskalpowanie luźnych włosów, uszkodzenia stawów, złamanie kończyn górnych.

 

 

7) Ryzyko dodatkowe:
- Poślizg, potknięcie lub upadek mogą doprowadzić do poważnego obrażenia a nawet śmierć. Unikaj pozostawiania rozwiniętych przewodów ciśnieniowych, zwłaszcza w miejscach gdzie przemieszczają się pracownicy.
- Operator i personel techniczny musi być przeszkolony i przygotowany do wykonywania swoich obowiązków.
- Narzędzia przeznaczone do eliminowania nierówności powierzchni powinny być stosowane w sposób eliminujący ryzyko otarcia lub przecięcia.
- Używaj rękawic ochronnych, zabezpieczając dłonie przed ostrymi krawędziami.

8) Używaj zdrowego rozsądku i nigdy nie przestawaj myśleć o możliwych zagrożeniach, wyobraźnia jest najlepszym zabezpieczeniem. 

Pneumatyczne Klucze Udarowe – niebezpieczeństwa:

Pod żadnym pozorem nie używać nasadek ręcznych. Używać tylko kluczy nasadowych udarowych w dobrym stanie. Klucze nasadowe w złym stanie zmniejszają moc udarową i mogą się rozpaść, doprowadzając do obrażeń ciała.
W przypadku korzystania z przegubu Cardana nigdy nie uruchamiać klucza udarowego poza miejscem pracy. W przeciwnym razie nastąpić może odrzut przegubu, powodując zagrożenie.
Cały czas używać możliwie najprostszego sposobu łączenia. Przedłużki, redukcje redukują moc w skrajnych przypadkach mogą się obluzować, powodując obrażenia ciała. Należy używać jak tylko to możliwe długich nasadek oraz oryginalnych akcesoriów.
W przypadku narzędzi zaopatrzonych w element ustalający nasadki ze sworzniem i o-ringiem należy pewnie zabezpieczyć sworzeń za pomocą o-ringu.

W przypadku zbyt mocnego lub zbyt niewystarczającego dokręcenia elementów mocujących może dojść do ich zerwania lub poluzowania i odłączenia, czego skutkiem mogą, być poważne obrażenia ciała. Odłączone elementy mogą zostać wyrzucone. Elementy wymagające dokręcenia określonym momentem, należy sprawdzić za pomocą klucza dynamometrycznego.

Uwaga: klucze dynamometryczne „klikające” nie są w stanie zidentyfikować przypadku połączenia dokonanego z wyższym momentem dokręca. Stosować klucz dynamometryczny zegarowy.
- Aby zmniejszyć zagrożenie obrażeń używając pneumatycznych zapadkowych kluczy udarowych, zawsze pewnie trzeba podeprzeć uchwyt w kierunku przeciwnym do obrotu trzpienia w celu zminimalizowania reakcji momentu obrotowego.
To tyle Pozdrawiam

Pochłaniacze i filtropochłaniacze Secura

Ocena użytkowników:  / 1

Czołem, dzisiaj zagadnienie: filtry i filtropochłaniacze do masek przeciwgazowych i przeciwpyłowych Secura
Podczas wykonywania różnych prac w zakładzie, warsztacie czy podczas oprysków, gdzie zwartość szkodliwych par i gazów przekracza NDS, niezbędna jest maska przeciwgazowa. Zdrowie mamy jedno i warto o nie dbać, szczególnie, że środkichemiczne w dzisiejszych czasach są niesłychanie szkodliwe i możemy na skutek nieuwagi spowodować trwałe uszkodzenia zdrowia. Dosyć straszenia.
Wykonując prace w środowisku szkodliwych gazów w najwyższym stopniu narażony jest nasz układ oddechowy. Gazy lub mgły wnikają bezpośrednio przez płuca do krwi, mózgu i naszych narządów. Trzeba jednak pamiętać o oczach i całej skórze, przez nie również, choć w mniejszym stopniu szkodliwe chemikalia dostają się do organizmu. Stąd okulary ochronne i kombinezowy robocze.
Wracając do ochrony dróg oddechowych chcę opisać różne modele pochłaniaczy i filtropochłaniaczy przeciwgazowych. W oddzielnym poście umieszczę tabelę z ich typami i przeznaczeniem. Zdaje sobie sprawę, że patrząc na nią lwia część z potencjalnych użytkowników nie będzie wiedziała, co wybrać. Bo przecież podczas stosowania środków ochrony roślin nie wiemy, do której grupy można je zaliczyć, albo lakierując ramę stalową nie wiemy, jakie cuda zawiera farba. Ale spokojna głowa, są przygotowane gotowe zestawy: maski przeciwgazowe + filtry dla lakierników, czy rolników przy opryskach, ale o tym później.
Pierwszą elementarną kwestią jest wyznaczenie czy mamy do czynienia z określonymi gazami i parami, wtedy wybieramy selektywne pochłaniacze.
Czy mamy do czynienia z nieokreślonymi lub nieznanymi gazami i parami, wtedy stosujemy pochłaniacze wielogazowe.
Jeśli oprócz gazów i par występują szkodliwe pyły dymy i mgły np. w czasie malowania czy oprysków to stosujemy filtropochłaniacze, profesjonalnie powinienem napisać dziesięciokrotnie przekraczającym Niebezpieczne Dopuszczalne Stężenie. Np. filtropochłaniacz ABEK1P2 ma na wierzchu pochłaniacza filtr wyłapujący drobinki o określonej wielkości. I tu należałoby opisać kolejny ważny atrybut pojawiający się na filtrach i pochłaniaczach.

https://domtechniczny24.pl/filtropoch%C5%82aniacz-do-p%C3%B3%C5%82maski-secura-2000-abek1p2-2szt.html

Klasa pochłaniacza 1 (np. poczłaniacz A1, ABEK1) oznacza, że zezwala się jego stosowanie do stężeń szkodliwych par i gazów nieprzekraczających 0,1% w objętości.
Klasa pochłaniacza 2 (np. K2, pochłaniacz ABEK2) oznacza, że zezwala się jego stosowanie do stężeń szkodliwych par i gazów nieprzekraczających 0,5% w objętości.
Klasa Filtra P1 chroni przed aerozolami i cząstkami stałymi i ciekłymi nieprzekraczającymi 4* NDS
Klasa Filtra P2 zabezpiecza przed aerozolami i cząstkami stałymi i ciekłymi nieprzekraczającymi 10* NDS
Klasa Filtra P3 chroni przed aerozolami i cząstkami stałymi i ciekłymi nieprzekraczającymi 20* NDS
Ważne, więc jest gdzie i w jakim stężeniu przebywamy. Bo przecieżjak będziemy oczyszczali rozpuszczalnikiem detal w małym niewietrzonym pomieszczeniu to stężenie będzie wyższe, a jak na wolnym powietrzu to nieporównywalnie mniejsze.
No to teraz po takiej lekturze to pojawia się chaos liczb i cyfr i pytanie, co zrobić i jaki pochłaniacz wybrać. Nie jest tak źle firma Secura przygotowała gotowe 2 zestawy.
Pierwszy najczęściej sprzedawany to Secura 2000 Lak. Maska dla lakiernika - Zestaw do prac z farbami i lakierami, żywicami i rozpuszczalnikami. Dodany jest do niego filtr P1 chroniący przed pyłami i aerozolami, przedłuża on również żywotność pochłaniacza A1.
Secura 2000 Chem, zestaw maski z filtropochłaniaczami. Stosowanie takie jak powyższe, do tego może być stosowana podczas oprysków roślin. Nakładka P1 zabezpiecza przed pyłami i aerozolami do 10*NDS.

Tabela właściwości filtrów i filtropochłaniaczy gazowych

Ocena użytkowników:  / 0

Typ filtra,Kolor filtra, Opis i przeznaczenie

2021 A1 2031 A2 Brązowy

Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia >65*C(np. rozpuszczalniki organiczne, węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy organiczne, estry, ketony, styren itp.)

2022 B1 2032 b2 Szary

Pary i gazy nieorganiczne(np. dwusiarczek węgla, siarkowodór, cyjanowodór, formaldehyd,  merkaptan).

2023 E1 2033 E2 Żółty

Dwutlenki siarki i inne pary i gazy kwaśne[np. chlorowodór, dwutlenek azotu, trójtlenek siarki, kwasy organiczne niskorzędowe (mrówkowy, octowy)].

2024 K1 2034 K2 Zielony

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), (np. metyloamina, dwumetyloamina, etyloamina).

2041 Filtropochłaniacz A1P2 2061 A2P1 Brązowo biały

Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia  >65*C w warunkach występowania również pyłów, dymów lub mgieł (rozpylane aerozole np. malowanie natryskowe, opryskiwanie roślin, kondensujące opary np. silników benzynowych i wysokoprężnych).

2042 B1P1 2062 B2P2 Szaro biały

Pary i gazy nieorganiczne w warunkach występowania  również pyłów, dymów i mgieł(np. kwas mrówkowy).

2043 E1P2 2063 E2P2 Żółto biały

Dwutlenek siarki i inne pary i gazy kwaśne w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł (np. dwutlenek siarki, fluorowodór, kwas siarkowy).

2044 K1P2 2064 K2P2 Zielono Biały

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł (amoniak, chlorek amonu).

2051 A1P3 2071 A2P3 Brązowo biały

Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia>65*C w warunkach występowania  również pyłów, dymów i mgieł toksycznych (np. akrylan metylu, akrylonitryl, czteroetylek ołowiu, dwusiarczek węgla, fenol).

2052 B1P3 2072 B2P3 Szaro biały

Pary i gazy nieorganiczne w warunkach występowania  również pyłów , dymów i mgieł toksycznych(np. chlor, chlorki  fosforu, cyjanki, cyjanowodór, fosgen).

2053 E1P3 2073 E2P3 Żółto biały

Dwutlenki siarki i inne pary i gazy kwaśne w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł toksycznych.

2054 K1P3 2074 K2P3 Zielono Biały

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), w warunkach występowania również pyłów i mgieł toksycznych).

2025 ABEK1 Zielony  szary żółty zielony

Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1, B1 ,E1, K1 występujące pojedynczo lub w postaci mieszanin.

2044 ABEK1P2 Zielony  szary żółty zielony biały

Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1P2, B1P2, E1P2, K1P2, pojedynczo lub jako mieszaniny , z równoczesnym występowaniem pyłów, dymów i mgieł.

2055 ABEK1P3 Zielony  szary żółty zielony biały

Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1P3 ,B1P3, E1P3, K1P3, pojedynczo lub jako mieszaniny, z równoczesnym występowaniem toksycznych pyłów , dymów i mgieł.

Maski przeciwgazowe wielokrotego użytku

Ocena użytkowników:  / 1

Witam
Maski przeciwpyłowe i przeciwgazowe wielokrotnego użytku (MWU) stosujemy tam gdzie istotna jest szczelność pakietu i planowane jest spore natężenie pracy.


Jak wiadomo, maski jednorazowe mają znaczne przecieki boczne wynikające z niekompletnego dopasowania się włókniny do części twarzowej. Takie szpary mogą wynosić do kilku do kilkunastu procent. W solidnych maskach silikonowych lub neoprenowych taka szczelina zredukowana jest > 2%. Kolejną sprawą jest ekonomia. Jeżeli planujemy polerować 2 deski to nieekonomiczne będzie kupno maski wielokrotnego użytku przewyższające kilku krotnie wartość tych deseczek. W takim wypadku trzeba jeszcze powiedzieć o NDS Najwyższym Dopuszczalnym Stężeniu pyłu, który w czasie polerowania takiej deski nie jest przekraczany.
Inaczej będziemy podchodzili do pracy ciągłej lub pracy okresowej, gdzie NDS jest olbrzymie i ochrona górnych dróg oddechowych jest niezbędna.


Dokonując wyboru MWU trzeba pamiętać o kilku kryteriach:
1) Filtr lub filtropochłaniacz musi być efektywny i chłonny, i na tyle mały, aby nie zastawiał pola widzenia, i aby nie był za ciężki.
2) Maska powinna ściśle przylegać do gęby i być małych rozmiarów.
3) Zawory wdechowe i wydechowe winny mieć dużą przepustowość otwarcia.
4) Maski powinny być uniwersalne, tzn. dawać możliwość konfiguracji, jako maski przeciwpyłowe, chronić przed gazami, areozolami i parami substancji szkodliwych.


Można wtedy używać je do różnych prac: malowanie natryskowe, szlifowanie, prace remontowe, opryski środkami ochrony roślin, pracy w odlewniach, czyszczenie z użyciem rozpuszczalników.
Te kryteria spełniają maski przeciwgazowe wielokrotnego użytku Secura. Bazuje się tu na jedynej konstrukcji wykonanej z silikonu lub neoprenu. Żeby sie za bardzo nie rozpisywać, napiszę to z doświadczenia: zalecamy stosowanie masek silikonowych. Pisze to wcale nie dla tego, że są one droższe. guma neoprenowa ma jedną wadę: ma słabą odporność chemiczną. Używany przez dłuższy okres ( kilka miesięcy ) traci swoje właściwości i zaczyna się rozlatywać. Zdarzyło mi się parę razy, że po kilku godzinach roboty na starej masce neoprenowej miałem na twarzy poprzyklejane skrawki neoprenu. Zaznaczę jednak, że pracowałem w miejscu gdzie stosowałem kwasy, rozpuszczalniki i różne stężenia dymu.


Ważnym wyznacznikiem doboru lub kupna maski jest również:
Jego konstrukcja, szybka wymiana wkładów filtracyjnych, ściąganie i zakładanie nie powinno nastręczać problemów,
Maska powinna umożliwiać szybką i bezproblemową regulację pasków naciągowych.
Możliwość zakupu części zapasowych takich jak: płatki wdechowe i wydechowe, taśmy elastyczne, filtr, filtropochłaniacz, pierścień dociskowy i zewnętrzne osłonki filtracyjne..
Maska powinna mieć uniwersalny wymiar mocowania filtrów, żeby nie było problemów przy zakupie z dopasowaniem i montażem.